Vedtægter - Danfoss Hobbyklub Sydals

Gå til indhold

Vedtægter

§1.

Navn

Danfoss Hobbyklub "Sydals"

§2.

Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for medlemmernes håndværksmæssige fritidsbeskæftigelse.

§3.

Optagelse

Som medlem kan der optages medarbejdere med tilknytning til  Danfoss A/S, Linak og BITZER Electronics, samt eksterne firmaer som har adresse på Danfoss, og veteraner. Herudover kan bestyrelsen dispensere.

§4.

Kontingent og indskud

Kontingent forfalder forud den 01.03. og 01.09., og indskud forfalder ved indmeldelse i klubben. Indskud og kontingent trækkes over lønnen, eller via PBS (betalingsservice).
Hvis man glemmer at betaler kontingent vil ens brik blive spærret, og derefter koster det 100kr i gebyr at blive låst op igen når kontingentet er betalt
Ændring af kontingent og indskud vedtages på en generalforsamling.

§5.

Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed uanset deltagerantal, afholdes èn gang årligt i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker på KORT NYT, Indside Nordborg, Danfoss Avisen, klubbens facebook side, og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 (otte) dage før afholdelsen. Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker dette.

§6.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, medlemsadministrator 3 bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant. I forhold til tredje person forpligtes klubben ved underskrift af bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem i forening.  Kun personer som er ansat ved Danfoss  kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig derefter. Hvert bestyrelsesmedlem sidder i to år. Således er tre bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant på valg det ene år; det følgende år er to bestyrelsesmedlemmer plus en 2. suppleant på valg og så fremdeles. Ved afgang af 1. suppleant, rykker 2. suppleant automatisk op som 1. suppleant. Ved 2. suppleants oprykning til 1. suppleant, vælges på næstfølgende generalforsamling en ny 2. suppleant.

§7.

Regnskab
.

Regnskabsåret er fra 01.01. til 31.12., og regnskabet fremlægges hvert år på general forsamlingen i revideret stand til godkendelse. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år på generalforsamlingen.

§8.

Reglement

Bestyrelsen udarbejder værkstedsreglement. Overtrædes dette, kan det medføre ekskludering.

§9.

Udmeldelse

Udmeldelse sker på www.hobbysyd.dk. Medlemskort skal afleveres samtidig. Erlagt kontingent og indskud tilbagebetales ikke.

§10.

Opløsning

Opløsning af klubben kan ske gennem en lovligt indvarslet general forsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Opnås en sådan beslutningsdygtighed ikke, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor klubbens opløsning kan besluttes ved almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte. Ved opløsning af klubben fordeler bestyrelsen i samråd med velfærdsfunktionen på Danfoss A/S klubbens formue således, at den kommer tilsvarende formål til gode. Bestyrelsen kan for en periode af 3 år lade formuen henstå ubenyttet.

15-02-2004 Vedtægter ændret ved generalforsamling d. 22-02-2020

Tilbage til indhold