Praktisk Info

Medhjælper

Hobbyklubbens lokaler må normalt kun benyttes af medlemmer, men der kan dog være visse opgaver som et medlem ikke er i stand til at udføre alene. I sådanne tilfælde, kan man ifølge værkstedsreglementet udfylde en gæsteseddel.

Tilladelsen skal udfyldes straks ved ankomst til klubbens lokaler.

Hjælper skriver under på, at han / hun selv er i besiddelse af de nødvendige forsikringer for at benytte klubbens lokaler og maskiner.

Den øverste del af tilladelsen afleveres i færdig udfyldt stand i en af de dertil indrettede postkasser i klubben. Den nederste del skal hjælper, under opholdet i klubbens lokaler, på forlangende fremvise.

Formularen findes i klubben.


Henstilling af bil

Henstilling af bil bør kun ske i særtilfælde. Hvis det bliver nødvendigt gælder følgende regler:

Henstilling af træ/metal projekter

Følgende regel gælder ved henstilling af træ/metal projekter:

Ejendele må maks henstilles i en måned (med gyldig materialemærkningsseddel). Overskrides denne tid bliver ejendele/materialer fjernet fra klubbens område, eventuelt for ejers regning, eller de tilfalder klubben.

Materialemærkningssedler kan findes her: Materialemærkningsseddel.
Derudover kan de findes ved indgangen til træværkstedet.


Værkstedsreglement

 1. Der er RYGEFORBUD i alle klubbens lokaler ( opsynsmanden er fritaget )

 2. Værkstedet må kun benyttes af HobbySyd’s medlemmer, men hvis det er nødvendigt at medbringe en hjælper, skal denne være fyldt 18 år, og straks ved ankomsten til klubbens lokaler skal der udfyldes en gæsteseddel der ligger fremme i klubben. Medlemskort skal altid medbringes og forevises på forlangende.

 3. På værkstedet må kun fremstilles ting til medlemmernes eget brug.

 4. Der er adgang til værkstedet på hverdage kl. 08.- 22. På lør-, søn- og helligdage 8 -18. Der er lukket nytårsdag og juledag.

 5. Når sidste medlem forlader værkstedet, er medlemmet ansvarligt for, at alle maskiner er afbrudt, lyset slukket, døre og vinduer lukket.

 6. Hvis der ved en maskine eller arbejdsplads er anbragt individuelt reglement, skal dette nøje følges.

 7. Hvert medlem er ansvarlig for, at de benyttede værktøjer, maskiner og arbejdspladser efterlades i rengjort stand, samt at værktøj er på plads.

 8. Enhver beskadigelse eller fejl på værktøj, maskiner og arbejdspladser skal omgående anmeldes til den tilsynsførende, et bestyrelsesmedlem eller på opslagstavlen, således at skader hurtigt kan udbedres.

 9. Affald skal i de dertil indrettede beholdere. Se opslag og markeringer.

 10. Materialer må kun henstå i værkstedet på dertil anviste pladser. Materialer henstår i værkstederne for ejerens ansvar og risiko og skal være forsynet med en materialemærkningsseddel med medlems nummer, navn og dato for sidste bearbejdning. Hvis materialer henstår over en måned i værkstederne uden at blive behandlet, vil de blive fjernet eller anvendt til fælles benyttelse.

 11. Motorkøretøjer må ikke stå i værkstedet, uden at medlemmet er til stede. Motorkøretøjer kan parkeres i max. 1 døgn på parkeringspladsen. Der kan dog udstedes en skriftlig tilladelse af et bestyrelsesmedlem eller opsynsmand til at lade motorkøretøjer stå enten inde eller ude i et forud aftalt tidsrum. Henstillede køretøjer skal afmærkes som nævnt i punkt 10.

 12. Anvisninger fra opsynsmand skal følges.

 13. Misbrug af værktøj, maskiner og arbejdspladser eller overtrædelse af dette reglement kan medføre inddragelse af medlemskort med efter følgende erstatningskrav. Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning og ekskludering af klubben.